www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Świetlice

 

ŚWIETLICA WIEJSKA W CZYŻACH

W dyspozycji Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach

tel. 85 68 135 31, 512 273 521

KLUB WIEJSKI W OSÓWCE

Gospodarz Świetlicy – Edyta Jakoniuk

tel. 506 330 122

ŚWIETLICA WIEJSKA W KOJŁACH

Gospodarz Świetlicy - Michał Małaszkiewicz

tel. 793 724 428

ŚWIETLICA WIEJSKA W KLEJNIKACH

Gospodarz Świetlicy - Agata Grygoruk

tel.  536 244 064

ŚWIETLICA WIEJSKA W KURASZEWIE

Gospodarz Świetlicy – Irena Nesteruk

tel. 506 377 644

ŚWIETLICA WIEJSKA W SZOSTAKOWIE

Gospodarz Świetlicy – Alina Szyło

tel. 785 145 049

ŚWIETLICA WIEJSKA W ZBUCZU

Gospodarz Świetlicy – Agnieszka Plis

tel. 722 245 922

ŚWIETLICA WIEJSKA W KAMIENIU

Gospodarz Świetlicy - Gawryluk Mikołaj

tel. 508 416 495

ŚWIETLICA WIEJSKA W MORZU

Gospodarz Świetlicy – Halina Chilimoniuk

tel. 603 429 408

REMIZO ŚWIETLICA W CZYŻACH

  W dyspozycji Zarządu OSP w Czyżach

REGULAMIN

korzystania ( wynajmu) ze świetlic wiejskich

 

i. postanowienia i ogólne:

1.  Ze świetlicy mogą korzystać zarówno osoby prywatne, jak i instytucje, zakłady pracy, organizacje społeczne, itp. na organizowanie:

          Zabaw publicznych,

          Uroczystości rodzinnych oraz innych imprez ogólnie dostępnych przyjętych w środowisku, nawiązujących do tradycji naszego regionu / np. wesela, zabawy weselne, chrzciny, itp./,

          Zebrania, spotkania, walne zgromadzenia, narady, szkolenia,

          Formy związane z działalnością gospodarcza, np. przetargi,

          Inne działania wynikające z obowiązków statutowych organizacji, instytucji i zakładów pracy

2. Osoby prywatne, instytucje, organizacje społeczne oraz zakłady pracy ubiegające się o wynajem świetlicy powinny:

          Złożyć pisemną prośbę do Urzędu Gminy Czyże lub gospodarza świetlicy o wyrażenie zgody na wynajem świetlicy,

          Wnieść stosowną opłatę za wynajem pomieszczeń i zaliczkę za ich sprzątanie,

3. W przypadku organizowania zabaw publicznych i weselnych oraz większych uroczystości rodzinnych oprócz opłaty za wynajem sali, wpłaca się kaucję..

4.  Powyższe opłaty są wpłacane do kasy Urzędu Gminy Czyże lub dla Gospodarza Świetlicy.

5.  Wysokość opłaty za wynajem pomieszczeń świetlicowych oraz wysokość kaucji jest uwarunkowana od standardu pomieszczeń świetlicowych i jest ustalana po konsultacjach społecznych (zebranie wiejskie). Koszty te ulegają zmianie proporcjonalnie do zmian kosztów utrzymania budynku.

6.  Najemca jest zobowiązany do doprowadzenia pomieszczeń do stanu pierwotnego osobiście lub przez osoby trzecie bezpośrednio po zakończonym terminie wynajmu, jednak nie później jak 24 godziny od czasu jego zakończenia.

7. Sprzątanie dotyczy również i najbliższego otoczenia świetlicy.

8. Ubieganie się o wynajem pomieszczeń nie może nastąpić później niż 7 dni przed planowanym terminem wynajmu.

9.  Użytkownik budynku w stosunku do najemcy może żądać dodatkowych zobowiązań związanych z jego statutową działalnością.

II.  obowiązki najemcy:

W czasie korzystania z pomieszczeń świetlicy najemca ma obowiązek:

          Zabezpieczenia ładu i porządku wewnątrz budynku w czasie organizowania imprez o charakterze publicznym,

          Przestrzegania regulaminu korzystania ze świetlicy, przestrzegania przepisów ppoż. i zasad BHP obowiązujących w czasie korzystania z obiektów użyteczności publicznej,

          Powiadomienie najbliższej jednostki OSP na trzy dni przed terminem o mającej się odbyć imprezie o charakterze publicznym,

          Przestrzeganie zakazu palenia w pomieszczeniach świetlicowych oraz innych spraw przekazanych przez gospodarza obiektu

III. postanowienia końcowe:

          W przypadku stwierdzenia widocznych śladów dewastacji pomieszczeń, ubytków mienia — najemca usuwa je osobiście, a w razie naprawy przez osoby trzecie, najemca ponosi koszty tej naprawy lub zakupu,

          W razie nie wywiązania się z w/ w spraw oraz rażącego naruszenia warunków najmu, w stosunku do najemcy mogą być wyciągnięte inne obowiązujące w tym zakresie sankcje prawne,

          Zmian w regulaminie dokonuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Czyże

Zarządzenie Nr 159.2017

Wójta Gminy Czyże

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem lokali komunalnych

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) zarządzam, co następuje:

    § 1. Wprowadza się dzienne stawki opłat za wynajem:

1) sali konferencyjnej Urzędu Gminy - w wysokości 300,00 zł,

2) świetlic wiejskich z terenu gminy Czyże:

a) Klejniki:

- w wysokości 150,00 zł – za wynajem  pomieszczeń celem zorganizowania przyjęcia pogrzebowego,

- w przypadku organizacji zabawy, przyjęcia weselnego, chrzcin, urodzin,  - w wysokości 200,00 zł  ( pierwszy dzień ), 100,00 zł ( drugi dzień ) oraz kaucja za wynajem w wysokości 400,00 zł,

b) Kuraszewo:

- w wysokości 110,00 zł – za wynajem  pomieszczeń celem zorganizowania przyjęcia pogrzebowego,

- w wysokości 60,00 zł za wynajem „sali kominkowej”,

- w przypadku organizacji zabawy, przyjęcia weselnego, chrzcin, urodzin,  - w wysokości 200,00 zł  ( pierwszy dzień ), 100,00 zł ( drugi dzień ) oraz kaucja za wynajem w wysokości 350,00 zł,

c) Kamień:

 - w wysokości 70,00 zł – za wynajem  pomieszczeń celem zorganizowania przyjęcia pogrzebowego,

- w przypadku organizacji zabawy, przyjęcia weselnego, chrzcin, urodzin,  - w wysokości 140,00 zł  ( pierwszy dzień ), 70,00 zł ( drugi dzień ) oraz kaucja za wynajem w wysokości 200,00 zł,

d) Morze:

 - w wysokości 50,00 zł – za wynajem  pomieszczeń celem zorganizowania przyjęcia pogrzebowego,

- w przypadku organizacji  przyjęcia weselnego, chrzcin, urodzin,  - w wysokości 100,00 zł  ( pierwszy dzień ), 50,00 zł ( drugi dzień ) oraz kaucja za wynajem w wysokości 200,00 zł,

- w przypadku organizacji zabawy ( zielona świetlica ) – 60,00 zł

e) Osówka:

 - w wysokości 50,00 zł – za wynajem  pomieszczeń celem zorganizowania przyjęcia pogrzebowego,

- w przypadku organizacji przyjęcia weselnego, chrzcin, urodzin,  - w wysokości 100,00 zł  ( pierwszy dzień ), 50,00 zł ( drugi dzień ) oraz kaucja za wynajem w wysokości 200,00 zł,

f) Szostakowo:

 - w wysokości 50,00 zł – za wynajem  pomieszczeń celem zorganizowania przyjęcia pogrzebowego,

- w przypadku organizacji zabawy, przyjęcia weselnego, chrzcin, urodzin,  - w wysokości 100,00 zł  ( pierwszy dzień ), 50,00 zł ( drugi dzień ) oraz kaucja za wynajem w wysokości 200,00 zł,

g) Zbucz:

 - w wysokości 60,00 zł – za wynajem  pomieszczeń celem zorganizowania przyjęcia pogrzebowego,

- w przypadku organizacji  przyjęcia weselnego, chrzcin, urodzin,  - w wysokości 100,00 zł  ( pierwszy dzień ), 50,00 zł ( drugi dzień ) oraz kaucja za wynajem w wysokości 200,00 zł,

- w przypadku organizacji zabawy ( zielona świetlica ) – 60,00 zł

h) Kojły:

 - w wysokości 110,00 zł – za wynajem  pomieszczeń celem zorganizowania przyjęcia pogrzebowego,

- w przypadku organizacji zabawy, przyjęcia weselnego, chrzcin, urodzin,  - w wysokości 200,00 zł  ( pierwszy dzień ), 100,00 zł ( drugi dzień ) oraz kaucja za wynajem w wysokości 300,00 zł,

i) Czyże:

- w wysokości 120,00 zł – za wynajem  pomieszczeń celem zorganizowania przyjęcia pogrzebowego,

- w przypadku organizacji zabawy, przyjęcia weselnego, chrzcin, urodzin,  - w wysokości 300,00 zł oraz kaucja za wynajem w wysokości 400,00 zł,

§ 2. Ustala się stawki opłat za wynajem pomieszczeń we wszystkich obiektach na cele inne niż wymienione  w §1 :

- na organizację szkoleń, kursów, pokazów i innych o charakterze komercyjnym prowadzonych przez firmy lub organizacje zewnętrzne:

a/ 100,00 zł za godzinę wynajmu ( dla świetlic w Czyżach, Klejnikach, Kuraszewie i Kojłach ),

b/ 50,00 zł za godzinę dla pozostałych świetlic

§ 3. Kaucja za sprzątanie pomieszczeń we wszystkich świetlicach wynosi 70,00 zł oraz opłata za środki czystości w wysokości 20,00 zł.

§ 4. Nieodpłatnie udostępnia się świetlice wiejskie i inne obiekty kulturalne stanowiące mienie gminne na:

1) zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami, organizowane przez Wójta Gminy, Radę Gminy i Rady Sołeckie,

2) zebrania i spotkania: Rad Sołeckich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, Związku Emerytów i Rencistów, Rad Parafialnych lub innych organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Czyże,

3) imprezy integracyjne – nie biletowane, organizowane przez Urząd Gminy, sołectwa, parafie lub organizacje działające na terenie gminy, jeżeli ilość uczestników biorących udział  w imprezie zameldowanych na terenie Gminy Czyże wynosi więcej niż 50 %,

4) kursy i szkolenia nieodpłatne, organizowane dla mieszkańców gminy Czyże,

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 30.2015 Wójta Gminy Czyże z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem lokali komunalnych.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże