Rachunek do wpłat podatków 37 8071 0006 0014 6753 2000 0010
Rachunek do wpłat za odpady komunalne 59 8071 0006 0014 6753 2000 0390

 

Rodzaj opłaty

jednostka

stawka

uchwała

podatek rolny i leśny 

podatek rolny  1 ha

zł/ha fizycznego

360,00

XXXVII/210/2022

 podatek rolny powyżej 1 ha

zł/ha przeliczeniowego

180,00

XXXVII/210/2022

podatek leśny

zł/ha

71,0996

XXXVII/210/2022

podatek od nieruchomości

 

 

 

budynki mieszkalne

zł/m2

1,00

XXXVI/206/2022

budynki pod działalnością

 

22,00

XXXVI/206/2022

budynki pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

zł/m2

9,71

XXXVI/206/2022

budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

zł/m2

13,47

XXXVI/206/2022

budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

zł/m2

5,87

XXXVI/206/2022

grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

zł/m2

1,16

XXXVI/206/2022

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

zł/1 ha

5,79

XXXVI/206/2022

grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

zł/m2

0,61

XXXVI/206/2022

budowle

 

2% wartości budowli

XXXVI/206/2022

 

stawki za odprowadzanie ścieków

odprowadzanie ścieków
6,80 zł + 8%vat

zł/m3

7,34

Decyzja Nr BI.RZT.70.241.2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. PGW Wody Polskie

opłata stała
3,83 zł + 8%vat

zł/mies.

4,14

Decyzja Nr BI.RZT.70.241.2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. PGW Wody Polskie

ścieki dowożone wozem asenizacyjnym

 22,22 zł + 8%vat

zł/m3

24,00

Zarządzenie Wójta Gminy Czyże

Nr 271.2022

 

stawki za dostarczenie wody

zaopatrzenie w wodę
3,36 zł + 8%vat

zł/m3

3,63

Decyzja Nr BI.RZT.70.241.2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. PGW Wody Polskie

opłata stała
2,
61 zł + 8%vat

zł/mies.

2,82

Decyzja Nr BI.RZT.70.241.2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. PGW Wody Polskie

zaopatrzenie w wodę stawka obowiązująca we wsi Morze
1,99 zł + 8%vat

zł/m3

2,15

Decyzja Nr BI.RZT.70.8.2021 z dnia 11 maraca 2021 r.     PGW Wody Polskie

opłata stała dotyczy stawka obowiązująca we wsi Morze
2,45 zł + 8%vat

zł/mies.

2,65

Decyzja Nr BI.RZT.70.8.2021 z dnia 11 maraca 2021 r.     PGW Wody Polskie

stawki opłaty targowej

Uchwała Nr 16.83.2016

stawki podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 16.82.2016

Opłata „śmieciowa”

selektywny

zł/osoba

26,50

XXVIII/159/2021

zmieszany

zł/osoba

60,00

XXVIII/159/2021