Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Gminy Czyże

Gmina Czyże jest w trakcie realizacji projektu pn. ”Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Gminy Czyże”. Przedmiotem projektu jest rozwój oraz wdrożenie nowych e-usług udostępnionych użytkownikom przez Urząd Gminy Czyże. Projekt obejmuje:

1.      Modernizację i integrację systemu dziedzinowego z Portalem mieszkańca.

2.      Zakup i wdrożenie Portalu mieszkańca.

3.      Opracowanie e-usług.

4.      Rozbudowę: Modułu komunikacyjnego SMS.

5.      Rozbudowę:

- Systemu Informacji Przestrzennej,

- Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

- Wycinki drzew i krzewów.

6.      Integrację systemu elektronicznego obiegu dokumentów z systemem dziedzinowym.

7.      Zakup urządzeń niezbędnych do wdrożenia e-usług.e

8.      Testy bezpieczeństwa.

9.      Szkolenia.

Celem głównym projekt jest zwiększenie poziomu korzystania z e-usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Urzędzie Gminy Czyże i ich udostępnianiu w sposób zapewniający ponowne wykorzystanie, dzięki wprowadzeniu e-usług.

Wartość projektu 697 026,25 zł, z czego wkład własny Gminy Czyże 104 553,94 zł. Dofinansowanie w kwocie 592 472,31 zł pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19 Działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19.

                     

___________________________________________________________________________________________________

Stworzenie Wiejskiego Ośrodka Aktywności Lokalnej w Osówce

Gmina Czyże otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania pn.” Stworzenie Wiejskiego Ośrodka Aktywności Lokalnej w Osówce”. Kwota dofinansowania w wysokości 253 917,86 zł. pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

_____________________________________________________________________________________________

Odnawialne źródła energii na potrzeby własne w Gminie Czyże

Zakończyła się inwestycja polegająca na montażu trzech instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czyże. Panele fotowoltaiczne zostały zamontowane na placu przy świetlicy wiejskiej w Kuraszewie, na placu na oczyszczalni ścieków w Czyżach oraz na budynku świetlicy wiejskiej w Czyżach. Koszt inwestycji 164 000 zł, wartość dofinansowania 131 200 zł, wkład własny 32 800 zł.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie projektu pn. „Odnawialne źródła energii na potrzeby własne w Gminie Czyże” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

________________________________________________________________________________________________

Termomodernizacja budynku szkoły w Czyżach

Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna

 

Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

na realizację projektu nr WND-RPPD.05.03.01-20-0199/18 pt. „Termomodernizacja budynku szkoły w Czyżach”

Celem głównym realizowanego projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku objętego projektem o minimum 25% poprzez prace termomodernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Czyżach.

Rezultatem realizacji projektu będzie:

 • Zmniejszenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do środowiska

 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii cieplnej w budynku użyteczności publicznej poprzez realizację projektu

 • Oszczędność energii cieplnej

 • Obniżenie kosztów ogrzewania budynku

 • Poprawa warunków użytkowania obiektu objętego inwestycją

 • Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – budynek Szkoły Podstawowej w Czyżach

  Wartość projektu: 966 070,71 PLN

  Wkład Funduszy Europejskich: 788 226,84 PLN.

  _________________________________________________________________________________________

  Utworzenie dziennego domu pomocy w Szostakowie

  Osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

  na realizację projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0276/18 pt. „Utworzenie dziennego domu pomocy w Szostakowie”

  Celem głównym realizowanego projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Czyże poprzez rozwój infrastruktury społecznej przeznaczonej do opieki osób starszych, niesamodzielnych / zależnych.

  Rezultatem realizacji projektu będzi

 • Zapewnienie dziennej opieki dla maksymalnie 12 osób starszych, niesamodzielnych z terenu gminy Czyże od roku 2020

 • Wzrost aktywności zawodowej osób, które do tej pory ograniczały czas pracy bądź nawet rezygnowały z zatrudnienia w związku z opieką osób starszych

 • Podniesienie konkurencyjności lokalnych podmiotów gospodarczych w efekcie braku konieczności ograniczania aktywności zawodowej pracowników zajmujących się opieką nad osobami starszymi

 • Podniesienie jakości życia 12 seniorów / osób niesamodzielnych z obszaru gminy Czyże dzięki aktywnemu spędzaniu czas

Wartość projektu: 613 587,87 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 515 413,79 PLN.

______________________________________________________________________________________________

Słoneczna Szkoła – instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Czyże

Gmina Czyże otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii na realizację projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0223/17 pt. „Słoneczna Szkoła – instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Czyże”

Celem głównym realizowanego projektu jest wytwarzanie energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne firmy, co pozwoli na ograniczenie emisji CO2.

Rezultatem realizacji projektu będzie:

 • Zwiększenie wolumenu energii produkowanej z OZE

 • Spadek emisji gazów cieplarnianych

 • Obniżenie krajowych kosztów z tytułu zakupu praw do emisji

 • Zmniejszenie szkód wywołanych emisjami

 • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

Wartość projektu: 124 771,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 106 055,52 PLN.