Przewodnicząca

Rady Gminy Czyże                                                                                                                                                    Czyże, dnia 2024-05-20

 

RG.0002.02.2024

Mieszkańcy Gminy Czyże

Zawiadamiam o zwołaniu II sesji Rady Gminy Czyże, która odbędzie się w dniu 29 maja 2024r. (środa) o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie obrad II sesji Rady Gminy Czyże.

2.      Sprawdzenie quorum obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.     Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zmian w budżecie gminy Czyże na 2024 r.,

b)     udzielenia pomocy finansowej gminie Bielsk Podlaski,

c)  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom oraz kandydatom na strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.

5.      Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2023.

6.  Przedstawienie raportu z wykonania w 2023 roku ,,Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2023-2025’’

7.      Sprawozdanie z działalności OSP w Gminie Czyże.

8.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między I a II sesją Rady Gminy Czyże.

9.      Wolne wnioski i zapytania.

10.   Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

 Krystyna Gawryluk

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późń. zm.) obrady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.