Gmina Czyże jest w trakcie realizacji projektu pn. ” Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Gminy Czyże”. Przedmiotem projektu jest rozwój oraz wdrożenie nowych e-usług udostępnionych użytkownikom przez Urząd Gminy Czyże. Projekt obejmuje:

1.      Modernizację i integrację systemu dziedzinowego z Portalem mieszkańca.

2.      Zakup i wdrożenie Portalu mieszkańca.

3.      Opracowanie e-usług.

4.      Rozbudowę: Modułu komunikacyjnego SMS.

5.      Rozbudowę:

- Systemu Informacji Przestrzennej,

- Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

- Wycinki drzew i krzewów.

6.      Integrację systemu elektronicznego obiegu dokumentów z systemem dziedzinowym.

7.      Zakup urządzeń niezbędnych do wdrożenia e-usług.e

8.      Testy bezpieczeństwa.

9.      Szkolenia.

 

Celem głównym projekt jest zwiększenie poziomu korzystania z e-usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Urzędzie Gminy Czyże i ich udostępnianiu w sposób zapewniający ponowne wykorzystanie, dzięki wprowadzeniu e-usług.

Wartość projektu 697 026,25 zł, z czego wkład własny Gminy Czyże 104 553,94 zł. Dofinansowanie w kwocie 592 472,31 zł pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19 Działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19.