25 czerwca 2024 r. odbyło się Zgromadzenie Zwyczajne Wspólników Spółki Wodociągi Podlaskie Spółka z o.o. z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie Zgromadzenia Wspólników.

2.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia  uchwał.

3.      Wybór Przewodniczącego obrad.

4.      Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.

5.      Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.

6.      Wybór Komisji: Uchwał i wniosków i Skrutacyjnej

7.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.012023 do 31.12.2023 r.

8.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.20203 r.

9.      Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2023 r.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Kostro absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 11.04.2023 r.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Czajkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 12.04.2023 r. do 31.12.2023 r.

13.   Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.012023 do 31.12.2023 r.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Wodociągów Podlaskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku, ustalającej cele zarządcze na rok 2024, wagę celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczenia.

15.   Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

16.   W razie odmowy podjęcie przez Walne Zgromadzenie Wspólników uchwały, wedle treści której „Walne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Podlaskie spółki z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Białymstoku postanawia o kontynuowaniu istnienia i działalności spółki pod firmą Wodociągi podlaskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku”, co oznacza, iż wolą wspólników nie jest dalsze istnienie Spółki.

17.   Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

18.   Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki.

19.   Wybory członków Rady Nadzorczej Spółki.

20.   Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

21.   Wolne wnioski.

22.   Zamknięcie Zgromadzenia.

Galeria zdjęć