W dniu 27 czerwca 2024 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się III sesja Rady Gminy Czyże.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad III sesji Rady Gminy Czyże.

2.      Sprawdzenie quorum obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.      

4.      Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:

a)      debata nad raportem,

b)     podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

5.      Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:          

a)      zmian w budżecie gminy Czyże na 2024 r.,

b)     zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2024-2033,

c)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok,

d)     dzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże za 2023 rok,

e)      udzielenia pomocy finansowej powiatowi hajnowskiemu,

f)      udzielenie pomocy finansowej powiatowi hajnowskiemu,

g)     określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,

h)     w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Czyże na lata 2024-2030,

i)       przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Czyże,

j)       przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Klejniki I i Klejniki II.

6.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie miedzy II a III sesją Rady Gminy Czyże.

7.      Wolne wnioski i zapytania.

8.      Zamknięcie obrad.

 

Galeria zdjęć