W dniu 28 marca 2024 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się L sesja Rady Gminy Czyże.

Porządek obrad:

1.           Otwarcie obrad L sesji Rady Gminy Czyże.

2.           Sprawdzenie quorum obrad.

3.           Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Zmiany w porządku obrad poprzez uchylenie punktu g w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Czyże w 2024 roku".

5.     Dodanie punktu w sprawie rozpatrzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność gminy Czyże.            

6.     Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a)   zmian w budżecie gminy Czyże na 2024 r.,

b)  zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej gminy Czyże na lata 2024-2033 r.,

c)   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

d)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

e)   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

f)    funduszu sołeckiego.,

g)  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność gminy Czyże. 

h)  rozpatrzenia wniosku złożonego przez Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli.,

i)    statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach..

j)    stanowiska Rady Gminy Czyże w sprawie wyrażenia opinii o projekcie ustawy o Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska.

7.           Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i realizacji uchwał.

8.           Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.

9.           Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

10.           Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między XLIX a L sesją Rady Gminy Czyże.

11.           Odpowiedź na interpelacje.

12.        Wolne wnioski i zapytania.

13.        Zamknięcie obrad.

 

Galeria zdjęć