W dniu 31 października 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XLVI sesja Rady Gminy Czyże.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad XLVI sesji Rady Gminy Czyże.

2.     Sprawdzenie quorum obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.     Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zmian w budżecie gminy Czyże na 2023 r.,

b)     zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2023-2031,

c)      udzielenia dotacji parafiom prawosławnym: w Czyżach i w Kuraszewie,

d)     ustalenia wysokości podatków na 2024 rok,

e)     zmiany  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyże,

f)      górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi usuwania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz  opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych świadczonych na terenie Gminy Czyże,

g)     wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

h)     uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2023 roku.

5.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.

6.     Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.

7.     Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między XLV, a XLVI sesją Rady Gminy Czyże.

8.     Odpowiedź na interpelacje.

9.     Wolne wnioski i zapytania.

10.  Zamknięcie obrad